Kongostraat 42 |  9000 Gent | 09 265 78 40 | info@in-gent.be

Ik ben student_deel2

Privacy

 

 • Vragen kunnen gevoelig liggen of pijnlijke herinneringen oproepen waardoor er tijdens het gesprek onwennigheid ontstaat.
 • Observeer goed en stel  je respondent op zijn/haar gemak.
 • Zorg voor een aangename omgeving.
 • Geef duidelijk aan wat jouw opdracht is en wat je met de info die hij/zij geeft (niet) zal gebeuren.
 • Stel hem/haar gerust dat alles wat hij/zij zegt ‘veilig’ is en hoe je dat gaat doen.
 • Voorzie de mogelijkheid om de antwoorden na te lezen, om zich ‘akkoord’ te verklaren of een moment om terug te koppelen.
 • Garandeer anonimiteit  in plaats van een naam of andere specifieke gegevens te vermelden.
 • Een gesprek opnemen  kan voor weerstand zorgen. Zorg voor een alternatief.
 • Voorstel: Voorzie een formulier (= informed consent) voor je respondent waarop duidelijk staat wat de inhoud en doelstelling is van je interview en wat je er mee gaat doen. Licht dit alles heel duidelijk toe vooraf. Vermeld contactgegevens waar je respondent terecht kan als hij/zij zich toch ongemakkelijk zou voelen achteraf bij wat er gezegd of gevraagd werd.

 

Culturele sensitiviteit en taal

 

Hou deze informatie in je achterhoofd maar stel voornamelijk open vragen, opdat je ruimte laat voor de specifieke context of de persoonlijke ervaring van je respondent(en).

 • Ook al heb je tot hiertoe weinig of geen ervaring met gesprekken over diversiteit & samenleven, belangrijk is een open houding en een oprechte interesse in de ervaringen van je respondent.  
 • Vermijd vragen die vertrekken vanuit een wij/zij denken. Ieder mens is een individu met een aparte identiteit. Bekijk zeker eens deze info: https://www.klasse.be/reeks/wij-zij-denken/
 • Bereid je inhoudelijk voor op dit gesprek. Ga op zoek naar informatie over:
  • Specifieke en verschillende aspecten over het thema waarrond je vragen stelt of omtrent de achtergrond van je respondenten (landen van  herkomst, taal, politieke situatie,…)
  • Vergelijkbare verhalen / informatie over jouw thema via andere kanalen vb. persartikels, TV programma’s, …
  • ….
 • Heel wat Gentenaars met migratieachtergrond zijn meertalig of anderstalig. Een deel van hen zijn nieuwkomers, die een inburgeringstraject doorlopen en de Nederlandse taal nog onvoldoende kennen om er zich volwaardig in uit te drukken.  
 • Lees zeker deze tips om het gesprek zo toegankelijk mogelijk te laten verlopen.
  • Soms is het gebruik van een contacttaal als Frans of Engels een oplossing, hanteer daarbij dezelfde tips.
  • Indien nieuwkomers geen contacttaal hebben die jij beheerst of nog onvoldoende NL kennen, kunnen ze eigenlijk niet ingaan op jouw vraag.
  • Overweeg je om bij dit gesprek iemand in te zetten uit je vrienden- of kennissenkring die wél de taal van je respondent spreekt, om taalondersteuning te bieden? Dat kan, maar hou dan ook rekening met deze tips en lees eens deze tekst.
 • Hoe kan je inspelen op de anders- of meertaligheid van respondenten?

 

Duidelijke praktisch organisatorische afspraken

 

 • Wanneer het gesprek kan plaatsvinden, overdag? ‘s avonds? Op weekdagen of in het WE?
 • Waar het gesprek zal plaats vinden – kies bij voorkeur een neutrale plaats, niet bij jou of je respondent thuis.
 • Als je het gesprek graag op IN-Gent wil doen, neem contact op met info@in-gent.be.
 • Hoe lang het gesprek ongeveer zal duren
 • In welke taal het gesprek kan doorgaan
 • Hoe iemand jou kan bereiken: vermeld je telefoonnummer of email en de momenten waarop je kan gebeld worden. Vermeld misschien al een standaardzinnetje die je respondent als sms kan sturen: ‘ik wil meewerken. Je kan me bellen voor een afspraak’.

 

  Erkenning

   

  Je respondent zelf heeft relatief weinig of geen persoonlijke baat om mee te werken aan jouw opdracht. Bedank hem/haar voor het feit dat ze dit toch willen doen. Voorzie misschien zelfs een kleine attentie?  Dat kan gaan over kleine dingen: een bedankingskaartje, een bloemetje, iets lekkers, …

   

  Tips voor de opmaak van een flyer

   

  Als je mensen via een flyer wil uitnodigen om met jou een gesprek te hebben én je wil dat (ook) IN-Gent de flyer verspreidt, hou dan rekening met volgende zaken:

  • De inhoud van je vraag is conform de missie en visie van IN-Gent:
   • IN-Gent vertrekt steeds vanuit de missie en visie van onze organisatie.
   • Onze medewerker bekijkt of de inhoud van jouw vraag conform onze missie en visie is. Indien niet, dan communiceert onze medewerker hierover met jou.
  • Inhoud:
   • Probeer je vraag en opdracht zo duidelijk mogelijk te verwoorden in eenvoudige taal (tips team TAO)
    • Algemene info:
     • Welke opleiding volg je?
     • Waarover gaat je opdracht?
     • Doel van je opdracht?
     • Jouw naam?
   • Thema:
    • Waarover gaat je opdracht precies?
   • Wie zoek je?
    • Hoe concreter je dit omschrijft, hoe beter, bv. verblijfstatuut/ leeftijd/achtergrond/gender/…?
  • Hoeveel mensen zoek je?
  • Praktisch:
   • Voor welke periode zoek je respondenten?
   • Hoe lang duurt het gesprek/interview?
   • Wanneer kan het gesprek plaatsvinden (overdag/’s avonds/ elke dag/alleen in WE/…)?
   • Waar kan het gesprek plaats vinden?
    • Kies voor een neutrale plaats en vermeld duidelijk het adres en eventueel hoe iemand daar geraakt.
     • Wil je dat graag doen in de lokalen van IN-Gent? Mail minstens 10 dagen vooraf je vraag naar onze medewerker.
   • In welke taal kan het interview/de bevraging  gebeuren?
   • Vertalingen flyer? Het kan zeker helpen om de info op de flyer te vertalen in de talen waarin je het interview kan doen. Op elke flyer moet er wel steeds een NL versie staan. Dus NL op de ene kant en een vertaling op de andere kant.
   • Noteer duidelijk je contactgegevens: Naam, tel nummer, e-mailadres.
   • Eventueel extra relevante informatie?
  • Layout:
   • Kies een duidelijk lettertype (vb. calibri)
   • Zorg voor een aangename layout.
    • Voor een voorbeeld: zie hier.

   

  TIPS

  1. Communiceren via een meertalige vriend of kennis van de klant (pdf)
  2. Taaltips (pdf)
  3. Spreektips (pdf)
  4. Schrijftips (pdf)

   

  Sluiten