Terugkeren naar de startpagina

Medewerker Intersectionaliteit - Medewerker

Jobomschrijving: 

IN-Gent ondersteunt het Vlaams en Gents integratiebeleid. Je vindt er alle diensten voor integratie, inburgering, sociaal vertalen en tolken.

Meer info over de werking vind je op https://www.in-gent.be/.

 

IN-Gent richt zich ook tot Gentse verenigingen van etnisch-culturele minderheden (ECM) of mensen die de intentie hebben om zich te verenigen. Deze kunnen bij IN-Gent erecht voor ondersteuning op informatief, administratief en/of inhoudelijk vlak. De medewerker Intersectionaliteit is mede verantwoordelijk voor het digitaal platform voor verenigingen.

Een belangrijke focus ligt op vrouwenorganisaties (of organisaties die werken aan gendergelijkheid). De medewerker Intersectionaliteit werkt op een actieve manier samen met deze vrouwenorganisaties en ondersteunt hen in de uitbouw van hun werking en de samenwerking tussen organisaties.

Via sensibilisering door kruispuntdenken met focus op genderidentiteit, seksuele diversiteit, klasse, etniciteit, leeftijd, maatschappelijke ontwikkeling,… levert hij/zij een bijdrage aan een inclusief Gents beleid en aan de ruimere samenleving.

 

Jouw takenpakket bestaat uit:

 

 • Je zet een netwerk uit met vrouwenorganisaties in het algemeen, met een focus op organisaties die zich richten naar vrouwen met een migratieachtergrond.
 • Je bent een aanspreekpunt voor lokale vrouwengroepen rond specifieke thema’s en acties m.b.t. hun werking en doelstellingen.
 • Je helpt het aanbod van lokale vrouwengroepen mee bekend maken.
 • Je onderneemt initiatief m.b.t. het sensibiliseren rond intersectionaliteit en de genderproblematiek bij een breed publiek.
 • Je bouwt een netwerk uit naar bestaande en potentiële organisaties die een rol kunnen vervullen naar intersectionaliteit in het algemeen en het genderthema in het bijzonder.
 • Je toetst het lokale beleid af op intersectionaliteit en geeft hierover feedback.
 • Je neemt actief deel aan de teamvergaderingen en de werkbesprekingen.
 • Je neemt deel aan relevant extern overleg en rapporteert hierover.
 • Je maakt analyses, stelt eventuele beleidssignalen op en onderbouwt deze.
 • Je legt de nodige linken met de andere Afdelingen van IN-Gent vzw en werkt hieromtrent voorstellen uit.
 • Je levert toe aan specifieke projecten en initiatieven van IN-Gent vzw (als partner of promotor) met een link naar intersectionaliteit.
 • Je rapporteert over de werking.
Lees meer

Trajectbegeleider - Dari/Farsi - Medewerker

Jobomschrijving: 

IN-Gent ondersteunt het Vlaams en Gents integratiebeleid. Je vindt er alle diensten voor integratie, inburgering, sociaal vertalen en tolken.

Meer info over de werking vind je op https://www.in-gent.be/.

 

IN-Gent biedt inburgeringstrajecten aan. Zo’n traject bestaat uit individuele begeleiding, lessen Maatschappelijke Oriëntatie en lessen Nederlands als Tweede Taal (NT2). Als trajectbegeleider ondersteun je de inburgeraar op sociaal, professioneel en educatief vlak. Je werkt een doeltreffend en individueel traject uit en bevordert zo de zelfredzaamheid van de cliënten in de samenleving.

 

Jouw takenpakket bestaat uit:

 

Trajectbegeleiding

 • Je voert coachende begeleidingsgesprekken met inburgeraars en werkt een traject op maat uit.
 • Je bouwt een positieve relatie met hen op.
 • Binnen bepaalde grenzen ga je op zoek naar oplossingen voor individuele problemen en verwijs je indien nodig door naar de gepaste dienst.
 • Waar nodig, motiveer en responsabiliseer je de inburgeraar op een positieve manier. Je helpt hem/haar reflecteren over zijn/haar situatie.
 • Je begeleidt de inburgeraar bij het bepalen en concreet maken van zijn/haar perspectieven op korte (en langere) termijn, zodat hij/zij hier bewust mee aan de slag kan gaan.
 • Je stimuleert elke inburgeraar tot het participeren aan de samenleving op sociaal, professioneel of educatief vlak.
 • Je volgt individuele ondersteuningsvragen van inburgeraars op en verwijst gericht door.
 • Je volgt je dossiers systematisch op, gebruik makend van een cliëntvolgsysteem zodat het traject van de inburgeraar op maat en naadloos kan verlopen en zodat alle decretale bepalingen (termijnen, nodige administratie, …) correct worden toegepast.
 • Je zorgt voor een correcte en relevante gegevensuitwisseling over het verloop van het traject.

 

Taken t.a.v. het team en de organisatie

 • Je neemt actief deel aan de teamvergaderingen en de werkbesprekingen.
 • Je neemt deel aan relevant extern overleg en rapporteert hierover aan de Afdelingsverantwoordelijke.
 • Je maakt analyses en speelt eventuele beleidssignalen door naar de betrokken beleidsmedewerkers en onderbouwt deze.
 • Je legt de nodige linken met de andere Afdelingen van IN-Gent vzw en werkt hieromtrent voorstellen uit.
 • Je levert toe aan specifieke projecten en initiatieven van IN-Gent vzw (als partner of promotor) met een link naar maatschappelijke participatie.
 • Je rapporteert over de werking.
Lees meer

Leerkracht Maatschappelijke Oriëntatie - Bulgaars - Medewerker

Jobomschrijving: 

IN-Gent ondersteunt het Vlaams en Gents integratiebeleid. Je vindt er alle diensten voor integratie, inburgering, sociaal vertalen en tolken.

Meer info over de werking vind je op https://www.in-gent.be/.

 

IN-Gent biedt inburgeringstrajecten aan. Dit traject bestaat uit individuele begeleiding, lessen Maatschappelijke Oriëntatie en lessen Nederlands als Tweede Taal (NT2). Als leerkracht Maatschappelijke Oriëntatie help je inburgeraars zelfredzamer te worden en hun weg te vinden in hun nieuwe leefomgeving. Een cursus Maatschappelijke Oriëntatie omvat zowel informatie over de hier gangbare waarden en normen, als praktische tips. De doelen zijn beschreven in het geïntegreerde doelenkader voor het primaire inburgeringstraject.

 

Jouw takenpakket bestaat uit:

 

Als leerkracht Maatschappelijke Oriëntatie sta je in voor de voorbereiding en uitvoering van de lessen Maatschappelijke Oriëntatie:

 • Je geeft interactief en gedifferentieerd les in de taal van de doelgroep of in een contacttaal.
 • Je peilt naar de leerbehoeften van de cursisten en past de lesinhoud hieraan aan.
 • Waar nodig ontwikkel je nieuw lesmateriaal of vertaal je didactisch en inhoudelijk materiaal.
 • Je bevordert de zelfredzaamheid van de cursisten door te werken aan kennis, vaardigheden en attitudes.
 • Je volgt cursisten administratief op in het cliëntvolgsysteem.
 • Je werkt samen met verschillende teams.
 • Je begeleidt, ondersteunt en volgt actief het persoonlijk actieplan van de cursisten op.
 • Je beoordeelt de cursisten d.m.v. permanente evaluaties en een eindevaluatie.
 • Je neemt actief deel aan de teamvergaderingen.
Lees meer

Buddy voor "Samen Gentenaar" - Vrijwilliger

Jobomschrijving: 

Samen Gentenaar is een initiatief waarbij duo’s met elkaar op stap gaan in Gent, Nederlands praten en op basis van gelijkwaardigheid met elkaar omgaan.

 

Buddy worden van een vluchteling/nieuwkomer in Gent met de bedoeling  om hem/haar wegwijs te maken in de stad en praktische ondersteuning te bieden bij alledaagse zaken.

Je ontmoet je elkaar om de twee weken gedurende zes maanden. Tijdens de ontmoetingen praat je Nederlands en zoek je samen antwoorden op vragen over het leven in Gent. Hoe zoek ik werk? Hoe werkt de post? Waar kan ik oude meubelen kopen? Welke feesten vieren de Gentenaars? Hoe werkt een oudercontact? Waar moet ik zijn voor vrije...

Lees meer

Freelance - Tolk en/of vertaler

Jobomschrijving: 

IN-Gent vzw is steeds op zoek naar geëngageerde freelance tolken en vertalers om ons talenaanbod te versterken.  

Als sociaal tolk tolk je bij Gentse diensten of voorzieningen zoals scholen of ziekenhuizen.  Je gaat hiervoor langs bij de betreffende dienst of werkt van thuis uit via een webcamsysteem.

We zoeken sociaal vertalers voor:

 • De vertaling van officiële documenten zoals diploma’s, medische attesten en geboorteaktes van andere talen naar het Nederlands;
 • Het vertalen van informatieve brochures en folders omzetten van het Nederlands naar een andere taal (zie vertaalbibliotheek);
 • De revisie van informatieve vertalingen.

 

 

Lees meer
Sluiten