Terugkeren naar de startpagina

Leerkracht Maatschappelijke Oriëntatie - Frans & Arabisch - Medewerker

Jobomschrijving: 

Spreek je Frans en Arabisch en sta je graag voor de klas? Word dan leerkracht Maatschappelijke Oriëntatie. Via de cursus Maatschappelijke Oriëntatie help je cursisten op weg in Gent. Ze omvat namelijk informatie over de gangbare waarden en normen alsook praktische tips.
Meer info vind je op www.in-gent.be.

Concreet betekent dit:

 • interactief en gedifferentieerd lessen geven in de taal van de doelgroep of in een contacttaal;
 • leerbehoeften opvolgen en lesinhouden daarop aanpassen;
 • nieuw lesmateriaal aanmaken;
 • werken aan kennis, vaardigheden en attitudes;
 • cursisten administratief opvolgen in het cliëntvolgsysteem;
 • begeleiden, ondersteunen en opvolgen van cursisten via persoonlijke actieplannen;
 • cursisten beoordelen.
Lees meer

Medewerker Maatschappelijke Participatie: Oefenkansen Nederlands/Taalpromotie - Medewerker

Jobomschrijving: 

In-Gent vzw ondersteunt het Vlaams en Gents integratiebeleid. Je vindt er alle diensten voor integratie, inburgering, sociaal vertalen en tolken.

Meer info over de werking vind je op https://www.in-gent.be/.

 

Als medewerker Maatschappelijke Participatie met het werkdomein Oefenkansen Nederlands kom je terecht in de afdeling Samenleven. In deze afdeling werken we aan het aansporen van nieuwe Gentenaars om deel te nemen aan de Gentse maatschappij via de opdrachten rond participatie, maar willen we ook ondersteunen in het mogelijk maken van deze participatie.  Taalondersteuning is hier een onderdeel van. Enerzijds bieden we anderstaligen oefenkansen Nederlands aan in een niet-schoolse context, zowel in groeps- als in individueel verband. Anderzijds willen we ook het gebruik van de Nederlandse taal helpen promoten. Anderzijds verstrekken we op een laagdrempelige manier informatie  en ondersteuning aan organisaties of verenigingen in hun omgang met anderstaligen, ter versterking van de taalpraktijk.

Jouw takenpakket bestaat uit:

 

Toeleiding naar, promotie van en creëren van oefenkansen Nederlands

 • Je zet een lokaal netwerk op ter bekendmaking van het aanbod lokale lopende initiatieven m.b.t. oefenkansen Nederlands en je onderhoudt dit netwerk.
 • Je classificeert het aanbod op basis van taaltoegankelijkheidscriteria, in functie van een gerichte toeleiding van de cliënten.

 

 • Je bouwt zelf een laagdrempelig lokaal aanbod uit m.b.t. oefenkansen Nederlands voor anderstaligen, samen met vrijwilligers
 • Je staat in voor de werving, vorming en intervisie van deze vrijwilligers.
 • Je bent verantwoordelijk voor methodiekverwerving en interne en externe methodiekdeling.

 

 • Je bevraagt de cliënt actief naar zijn/haar behoeften en zoekt samen naar de meest geschikte activiteit of hulpbron.
 • Waar nodig werk je drempels tot participatie weg.

 

 • Je ondersteunt bestaande campagnes of werkt nieuwe campagnes uit ter promotie van het Nederlands bij de doelgroep.
 • Je adviseert verenigingen en organisaties die een oefenkansen willen inrichten of zich toegankelijker willen opstellen voor anderstaligen.

 

Taken op t.a.v. het team en de organisatie

 • Je maakt het aanbod van IN-Gent bekend bij de cliënten van jouw werking.
 • Je neemt actief deel aan de teamvergaderingen en de werkbesprekingen.
 • Je neemt deel aan relevant extern overleg en rapporteert hierover aan de Afdelingsverantwoordelijke.
 • Je maakt analyses en speelt eventuele beleidssignalen door naar de betrokken beleidsmedewerkers en onderbouwt deze.
 • Je legt de nodige linken met de andere Afdelingen van IN-Gent vzw en werkt hieromtrent voorstellen uit.
 • Je levert toe aan specifieke projecten en initiatieven van IN-Gent vzw (als partner of promotor) met een link naar maatschappelijke participatie.
 • Je rapporteert over de werking.
Lees meer

Medewerker Maatschappelijke Participatie: Beeldvorming - Medewerker

Jobomschrijving: 

IN-Gent vzw ondersteunt het Vlaams en Gents integratiebeleid. Je vindt er alle diensten voor integratie, inburgering, sociaal vertalen en tolken.

Meer info over de werking vind je op https://www.in-gent.be/.

Wij ondersteunen en versterken Gentenaren met een migratieachtergrond  zodat zij vanuit hun identiteit en competenties een plaats in de Gentse samenleving kunnen verwerven en eraan participeren.  Samen met andere Gentenaren en met maatschappelijke organisaties werken we aan een open en leefbare samenleving en ondersteuning voor wie dat nodig heeft zodat iedereen naar vermogen kan deelnemen en een bijdrage kan leveren aan de maatschappij.

Als medewerker Maatschappelijke Participatie met het werkdomein Beeldvorming kom je terecht in de afdeling Samenleven. In deze afdeling werken we aan het aansporen van nieuwe Gentenaars om deel te nemen aan de Gentse maatschappij via de opdrachten rond participatie, maar willen we ook ondersteunen in het mogelijk maken van deze participatie. We vinden het belangrijk dat mensen met een migratieachtergrond en Gentenaren met elkaar in contact komen en werken rond maatschappelijke ongelijkheden.

In jouw functie zal je werken aan het opzetten van klein- en grootschalige acties met als doel vooroordelen te doorprikken en mensen bij elkaar te brengen.

Jouw takenpakket bestaat uit:

Beeldvorming

 • Je onderhoudt partnerschappen en netwerken en bouwt die uit in functie  het organiseren en ondersteunen van informatieve en sensibiliserende initiatieven, die de rijkdom van de diversiteit in onze samenleving zichtbaar maken.
 • Je gaat actief op zoek naar nieuwe partners. Je zet eventuele samenwerkingsverbanden op, onderhoudt deze en evalueert deze.
 • Je neemt deel aan externe vergaderingen.
 • Je maakt de nodige afspraken voor de uitrol van initiatieven/acties.
 • Je formaliseert de samenwerkingsverbanden en situeert deze binnen een stabiele lange termijn-samenwerking.
 • Je optimaliseert de communicatie, informatiedoorstroming en kennisdeling tussen de verschillende stakeholders en ontwikkelt een aangepaste communicatiestrategie.
 • Je bewerkstelligt een positieve beeldvorming omtrent diversiteit in de samenleving, door het organiseren en ondersteunen van informatieve en sensibiliserende initiatieven. Het kan hierbij gaan om  kleinschalige acties en activiteiten doorheen het jaar alsook langer lopende trajecten en campagnes.

Taken op t.a.v. het team en de organisatie

 • Je neemt actief deel aan de teamvergaderingen en de werkbesprekingen.
 • Je neemt deel aan relevant extern overleg en rapporteert hierover aan de Afdelingsverantwoordelijke.
 • Je maakt analyses en speelt eventuele beleidssignalen door naar de betrokken beleidsmedewerkers en onderbouwt deze.
 • Je legt de nodige linken met de andere Afdelingen van IN-Gent vzw en werkt hieromtrent voorstellen uit.
 • Je levert toe aan specifieke projecten en initiatieven van IN-Gent vzw (als partner of promotor) met een link naar maatschappelijke participatie.
 • Je rapporteert over de werking.
Lees meer

Medewerker Intersectionaliteit - Medewerker

Jobomschrijving: 

IN-Gent ondersteunt het Vlaams en Gents integratiebeleid. Je vindt er alle diensten voor integratie, inburgering, sociaal vertalen en tolken.

Meer info over de werking vind je op https://www.in-gent.be/.

 

IN-Gent richt zich ook tot Gentse verenigingen van etnisch-culturele minderheden (ECM) of mensen die de intentie hebben om zich te verenigen. Deze kunnen bij IN-Gent erecht voor ondersteuning op informatief, administratief en/of inhoudelijk vlak. De medewerker Intersectionaliteit is mede verantwoordelijk voor het digitaal platform voor verenigingen.

Een belangrijke focus ligt op vrouwenorganisaties (of organisaties die werken aan gendergelijkheid). De medewerker Intersectionaliteit werkt op een actieve manier samen met deze vrouwenorganisaties en ondersteunt hen in de uitbouw van hun werking en de samenwerking tussen organisaties.

Via sensibilisering door kruispuntdenken met focus op genderidentiteit, seksuele diversiteit, klasse, etniciteit, leeftijd, maatschappelijke ontwikkeling,… levert hij/zij een bijdrage aan een inclusief Gents beleid en aan de ruimere samenleving.

 

Jouw takenpakket bestaat uit:

 

 • Je zet een netwerk uit met vrouwenorganisaties in het algemeen, met een focus op organisaties die zich richten naar vrouwen met een migratieachtergrond.
 • Je bent een aanspreekpunt voor lokale vrouwengroepen rond specifieke thema’s en acties m.b.t. hun werking en doelstellingen.
 • Je helpt het aanbod van lokale vrouwengroepen mee bekend maken.
 • Je onderneemt initiatief m.b.t. het sensibiliseren rond intersectionaliteit en de genderproblematiek bij een breed publiek.
 • Je bouwt een netwerk uit naar bestaande en potentiële organisaties die een rol kunnen vervullen naar intersectionaliteit in het algemeen en het genderthema in het bijzonder.
 • Je toetst het lokale beleid af op intersectionaliteit en geeft hierover feedback.
 • Je neemt actief deel aan de teamvergaderingen en de werkbesprekingen.
 • Je neemt deel aan relevant extern overleg en rapporteert hierover.
 • Je maakt analyses, stelt eventuele beleidssignalen op en onderbouwt deze.
 • Je legt de nodige linken met de andere Afdelingen van IN-Gent vzw en werkt hieromtrent voorstellen uit.
 • Je levert toe aan specifieke projecten en initiatieven van IN-Gent vzw (als partner of promotor) met een link naar intersectionaliteit.
 • Je rapporteert over de werking.
Lees meer

Buddy voor "Samen Gentenaar" - Vrijwilliger

Jobomschrijving: 

Samen Gentenaar is een initiatief waarbij duo’s met elkaar op stap gaan in Gent, Nederlands praten en op basis van gelijkwaardigheid met elkaar omgaan.

 

Buddy worden van een vluchteling/nieuwkomer in Gent met de bedoeling  om hem/haar wegwijs te maken in de stad en praktische ondersteuning te bieden bij alledaagse zaken.

Je ontmoet je elkaar om de twee weken gedurende zes maanden. Tijdens de ontmoetingen praat je Nederlands en zoek je samen antwoorden op vragen over het leven in Gent. Hoe zoek ik werk? Hoe werkt de post? Waar kan ik oude meubelen kopen? Welke feesten vieren de Gentenaars? Hoe werkt een oudercontact? Waar moet ik zijn voor vrije...

Lees meer

Freelance - Tolk en/of vertaler

Jobomschrijving: 

IN-Gent vzw is steeds op zoek naar geëngageerde freelance tolken en vertalers om ons talenaanbod te versterken.  

Als sociaal tolk tolk je bij Gentse diensten of voorzieningen zoals scholen of ziekenhuizen.  Je gaat hiervoor langs bij de betreffende dienst of werkt van thuis uit via een webcamsysteem.

We zoeken sociaal vertalers voor:

 • De vertaling van officiële documenten zoals diploma’s, medische attesten en geboorteaktes van andere talen naar het Nederlands;
 • Het vertalen van informatieve brochures en folders omzetten van het Nederlands naar een andere taal (zie vertaalbibliotheek);
 • De revisie van informatieve vertalingen.

 

 

Lees meer
Sluiten