Terugkeren naar de startpagina

Teamcoördinator ICT - Medewerker

Jobomschrijving: 

IN-Gent vzw ondersteunt het Vlaams en Gents integratiebeleid. Je vindt er alle diensten voor integratie, inburgering, sociaal vertalen en tolken. IN-Gent stelt een 120-tal personen tewerk.

 

De Teamcoördinator ICT is verantwoordelijk voor het ICT-beleid en –beheer. Om onze doelstellingen te realiseren wordt er een digitale roadmap opgesteld.

De Dienst ICT staat in voor een kwalitatief, innovatief, gebruiksvriendelijk en kostenbewust ICT-beleid dat medewerkers ondersteunt bij de realisatie van hun opdrachten.

We zoeken een Teamcoördinator ICT die de juiste bagage en attitude heeft om de organisatie mee te (bege)leiden in de vlotte implementatie van de ICT-toepassingen. Je beschikt daarvoor over een mini team van medewerkers, maar je geeft ook zelf ondersteuning aan collega’s.

 

 

Jouw functieomschrijving

 

 1. Je staat in voor het informaticabeleid van de organisatie.
 • Je stelt de digitale roadmap op en voert deze uit:
 • analyseren van de knelpunten en opportuniteiten op vlak van ICT;
 • formuleren van organisatiedoelstellingen op basis van deze analyse, in overleg met de Directie;
 • vertalen van organisatiedoelstellingen naar projecten en processen;
 • uitvoeren van technische analyses op vlak van informatieveiligheid, in samenwerking met de Functionaris Gegevensbescherming.
 • Je maakt een begrotingsvoorstel op voor ICT, samen met de Teamcoördinator Financiën.
 • Je vraagt offertes op en volgt de IT-bestellingen en -orders op, samen met de Teamcoördinator Financiën.

 

 1. Je staat borg voor het uitvoeren, opvolgen en controleren van informaticatoepassingen.
 • Je treedt op als contactpersoon voor nieuwe en lopende ICT-projecten (bv. onderhoud van hardware of vernieuwing van software), zowel intern als extern.
 • Je organiseert een helpdesk voor het ondersteunen van de gebruikers.
 • Je coördineert het operationeel beheer van het ICT-materiaal, de gebruikte softwaretoepassingen en de netwerkaansluitingen.
 • Je waarborgt de correcte toepassing van organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen m.b.t. databeheer en informatieveiligheid.

 

 1. Je geeft leiding aan het Team ICT.
 • Je staat in voor coachen, motiveren en begeleiden van de medewerkers in de uitvoering van hun taken.
 • Je stelt een planning op om de permanentie van de Helpdesk IT te verzekeren.
 • Je geeft opdrachten en deadlines aan de medewerkers en controleert de door de hen uitgevoerde taken.
 • Je volgt de personeelsgerelateerde vragen van jouw medewerkers op (bv. vormingsaanvragen, goedkeuren vakantiedagen).
 • Je staat in voor de werving en selectie van de medewerkers van de Dienst ICT.
 • Je houdt toezicht op de correcte naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving m.b.t. privacy binnen het team, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679).
 • Je neemt de rol op van liaison naar de Functionaris Gegevensbescherming door – zowel proactief als reactief – alle cases, knelpunten en inbreuken op vlak van privacy onverwijld te melden en mee te werken aan eventuele procedures.
Lees meer

Medewerker Communicatie en Beeldvorming - Medewerker

Jobomschrijving: 

#etnisch-culturele superdiversiteit,  #integratie,  #inburgering, #anti-discriminatie. Dat zijn onze dagelijkse tags en de kern van ons bestaan. Thema’s waarover meningen, emoties, standpunten, … klaar liggen. Thema’s die te vaak polariseren, die nood hebben aan dialoog, verbinding, verhalen van mensen.

 

Beeldvorming en communicatie rond deze thema’s vormen dan ook een heel belangrijk onderdeel van onze werking en een essentiële opdracht.

Om die tot een succes te maken hebben we jou nodig. Jij beseft de essentiële waarde van beeldvorming en communicatie als hefboom.

 

IN-Gent ondersteunt het Vlaams en Gents integratiebeleid. Je vindt er alle diensten voor integratie, inburgering, sociaal vertalen en tolken.

 

We zoeken een gedreven communicatiemedewerker, die vanop de eerste rij wil meewerken rond één van de belangrijkste actuele maatschappelijke en menselijke thema’s: de geslaagde integratie van mensen met een migratieachtergrond in een samenleving, die superdiversiteit omarmt.

De functieomschrijving is ruim. We beseffen dat je niet in alles even bedreven kan zijn. Laat dat je dus niet tegenhouden om te solliciteren.

 

 

Jouw functieomschrijving

 

 1. Je geeft vorm aan een externe beeldvorming- en communicatiestrategie en begeleidt de implementatie ervan.
 • Binnen IN-Gent willen we werken op basis van inzichten in onze doelgroepen. Jij gebruikt die inzichten om onze doelgroepen in kaart te brengen als basis voor de beeldvorming- en communicatiestrategie.
 • Je speelt een leidende rol in de opmaak van een beeldvorming- en communicatiestrategie en -plan, met oog voor de participatie van relevante partners en vertrekkend vanuit de kernopdrachten in het meerjarenplan van IN-Gent.
 • Je ontwikkelt, test, implementeert en evalueert communicatievormen (website, nieuwsbrieven, sociale media, promotiemateriaal, perswerking,…) in functie van doelgroepen en plan.

 

 1. Je werkt actief aan de (naam)bekendheid en het positief en helder imago van IN-Gent, algemeen en in concrete realisaties.
 • Je speelt een belangrijke rol in het project voor de uitwerking van de merkstrategie en –uitstraling (‘branding’) van IN-Gent.
 • Je geeft mee vorm aan en bewaakt de ontwikkelde merkstrategie en –uitstraling.
 • Je geeft mee vorm en levert ideeën bij het vertalen van de merkstrategie naar verschillende communicatiekanalen (extern en intern). 
 • Je  faciliteert, ondersteunt en neemt zelf ook taken op bij de realisatie van communicatieproducten in verschillende vormen en via verschillende kanalen.
 • Je initieert en adviseert acties naar beeldvorming en communicatie rond projecten en activiteiten van de inhoudelijke teams. Je toont actiegerichtheid, flexibiliteit en samenwerkingsgeest  om samen maximale impact te hebben.

 

 1. Je bent verantwoordelijk voor de uitwerking en uitvoering van eigen beeldvorming- en communicatiecampagnes.
 • Je initieert beeldvorming- en communicatiecampagnes ter ondersteuning van onze naambekendheid, imago en opdrachten in het licht van onze sleutelrol in positieve beeldvorming rond etnisch-culturele diversiteit en integratie.
 • Aansluitend hierbij initieer je ook campagnes voor specifieke doelgroepen (werving van inburgeraars om het inburgeringstraject te doorlopen, werving van organisaties naar het volgen van vorming of advies rond diversiteitsbeleid, werving van vrijwilligers,….)
 • Je maakt en managet duidelijke projectplanningen en communicatiebriefings.
 • Je bent het aanspreekpunt voor alle interne en externe partners die meewerken aan de campagne en werkt actief mee waar nodig en opportuun.
 • Je doet de opvolging, bijsturing en evaluatie van campagnes.

 

 1. Je werkt mee aan positieve beeldvorming en communicatie over etnisch-culturele diversiteit en naambekendheid van IN-Gent via het netwerk van relevante partners en via de media.
 • Je zorgt voor de uitbouw en bekendheid van onze website en zorgt mee voor achtergrond, analyses, verhalen, nieuws en opinie rond etnisch-culturele diversiteit en integratie, zodat iedereen met vragen daarrond aan IN-Gent denkt en zich tot IN-Gent wendt.
 • Je gaat actief op zoek naar opportuniteiten intern en extern om te werken rond correcte beeldvorming  en gaat hiervoor samenwerken op stedelijk en Vlaams niveau.
 • Je werkt direct en indirect (via de Persdienst van de Stad Gent) aan de uitbouw van een divers persnetwerk.
 • Je creëert nieuwswaarde vanuit de thema’s van IN-Gent. Door je openheid, gedrevenheid en pro-activiteit ben je in staat lopende acties tijdig op te sporen, mee vorm te geven en relevant te brengen naar diverse media. Ook reactief kan je kort op de bal spelen om samen met inhoudelijke collega’s reacties en opinies uit te sturen.
 • Je versterkt vanuit jouw rol mee het netwerk van IN-Gent naar relevante partners.

 

 1. Je faciliteert de interne communicatie (interne sociale media, bekendmaken van projecten, acties en activiteiten vaak voorafgaand of tegelijk met externe communicatie) en ondersteunt het managementteam bij interne communicatie.

 

Team

 • Je zal binnen IN-Gent in team samenwerken rond beeldvorming met andere gedreven collega’s in wisselende samenstellingen. Expertise, specialisme en interesse bepalen de rollen.
 • Je werkt samen binnen het breder lokaal domein in Gent rond diversiteit, integratie en inburgering.
 • Vanuit de belangrijke rol van beeldvorming & communicatie, zal je nauw samenwerken met de Algemeen Directeur en het ruimere managementteam.

 

Lees meer

Freelance - Tolk en/of vertaler

Jobomschrijving: 

IN-Gent vzw is steeds op zoek naar geëngageerde freelance tolken en vertalers om ons talenaanbod te versterken.  

Als sociaal tolk tolk je bij Gentse diensten of voorzieningen zoals scholen of ziekenhuizen.  Je gaat hiervoor langs bij de betreffende dienst of werkt van thuis uit via een webcamsysteem.

We zoeken sociaal vertalers voor:

 • De vertaling van officiële documenten zoals diploma’s, medische attesten en geboorteaktes van andere talen naar het Nederlands;
 • Het vertalen van informatieve brochures en folders omzetten van het Nederlands naar een andere taal (zie vertaalbibliotheek);
 • De revisie van informatieve vertalingen.

 

 

Lees meer
Sluiten