Terugkeren naar de startpagina

Medewerker

Medewerker HR: Personeel & Administratie contract bepaalde duur (1 VTE) - Medewerker

Jobomschrijving: 

IN-Gent vzw voert het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid uit en staat in voor extra taken op het Gentse stedelijk niveau. Hiervoor wordt er nauw samengewerkt met tal van diensten en organisaties en met de Stad Gent.  

IN-Gent is er voor individuen, organisaties en verenigingen en bestaat uit een team van ongeveer 120 gemotiveerde en professionele medewerkers.  

Meer info vind je op www.in-gent.be.

 

Jouw functieomschrijving 

 

Als medewerker HR – Personeel & Administratie maak je deel uit van de Dienst HR. 

De Dienst HR staat in voor een stimulerend en talentgericht personeelsbeleid met het oog op de optimale realisatie van de kerntaken van IN-Gent vzw. 

De medewerker HR – Personeel & Administratie verzorgt mee het beheer van de personeels- en loonadministratie en ontwikkelt de nodige instrumenten voor het voeren van een kwaliteitsvol HR-beleid. 

 

Takenpakket

 

 • Je volgt de sociale loonwetgeving op en ziet toe op de juridische correcte toepassing ervan. 
 • Je staat in voor de loonadministratie, in samenwerking met de teamcoördinator en het sociaal secretariaat. Je verzamelt en controleert de overzichten van de werktijden in een geautomatiseerd systeem. Je archiveert de relevante gegevens en verwerkt deze in Payroll. 
 • Je volgt specifieke dossiers op m.b.t. loonsubsidiëring. 
 • Je stelt documenten en contracten op voor losse en vaste medewerkers van IN-Gent vzw bij aanwerving. 
 • Je verzamelt alle noodzakelijke gegevens voor het personeelsdossier. 
 • Je verzorgt het onthaal van nieuwe medewerkers door hen grondig te informeren over de IN-Gent geldende procedures en regelgevingen: arbeidsreglement, tijdsregistratie, verloning, maaltijdcheques, woon-werkverkeer, hospitalisatieverzekering, pensioensparen,… 
 • Je adviseert medewerkers bij de organisatie van hun werktijd of verlof (bv. verschillende verlofmogelijkheden, …). 
 • Je adviseert medewerkers over beslissingen m.b.t. het opnemen van educatief verlof, tijdskrediet,… en je stelt hiervoor de nodige documenten op.  
 • Je geeft advies en administratieve ondersteuning bij het intern loopbaantraject van de medewerkers. Je bent het aanspreekpunt voor medewerkers inzake toepassing van de sociale loonwetgeving, verlofstelsels, personeelsbeheersysteem,…  
 • Je stelt documenten op voor losse en vaste medewerkers van IN-Gent vzw bij uitdiensttreding. 
 • Je volgt de dossiers op m.b.t. verzekeringen. 
Lees meer

Medewerker Ambassadeurs contract bepaalde duur (deeltijds 0,5 VTE) - Medewerker

Jobomschrijving: 

IN-Gent vzw voert het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid uit en staat in voor extra taken op het Gentse stedelijk niveau. Hiervoor wordt er nauw samengewerkt met tal van diensten en organisaties en met de Stad Gent.

Meer info vind je op www.in-gent.be.

 

Jouw functieomschrijving

 

Ambassadeurs zijn vrijwilligers met een migratieachtergrond die persoonlijke getuigenissen brengen over hun opleidings- en arbeidsparcours in het land van herkomst en in België. Hun verhaal betekent een steun voor Gentse studenten en werkzoekenden met migratieachtergrond. De getuigenissen stimuleren professionals om het taal- en diversiteitsbeleid in het Gents hoger onderwijs en in gekwalificeerde functies bij te sturen.

De medewerker Ambassadeurs staat in voor de werving en coaching van een groep nieuwe ambassadeurs met volgend profiel:

 • volwassen anderstalige nieuwkomers,
 • die studeren in het hoger onderwijs, of
 • werken in een gekwalificeerde functie (= op basis van hun diploma hoger onderwijs).

 

De medewerker Ambassadeurs werkt samen met een medewerker die de Ambassadeurswerking coördineert en verantwoordelijk is voor de interne opleiding.

 

Takenpakket

 

Je staat in voor het werven en coachen van nieuwe vrijwilligers Ambassadeurs IN-Gent:

 • Je zet een promo- en wervingscampagne op via linken met andere projecten binnen IN-Gent, de klantenwerking en externe kanalen.
 • Je informeert kandidaten en leidt ze toe naar de interne opleiding voor Ambassadeurs.
 • Je biedt de Ambassadeurs ondersteuning om hun verhaal tot een boeiende getuigenis te maken: van ervaring tot verhaal.
 • Je coacht de Ambassadeurs individueel bij het uitwerken en presenteren van hun getuigenis.
 • Je zet de getuigenissen om naar live/online presentaties, artikels & opnames (link met interne werking rond communicatie, storytelling, podcasts, beeldvorming, ...).
 • Je werkt promo materiaal uit rond de ploeg Ambassadeurs i.s.m. de interne medewerker communicatie en het team ICT.
 • Je maakt het aanbod bekend ten aanzien van (specifieke) externe diensten en organisaties via gerichte communicatie, onze website en andere kanalen.
 • Je maakt afspraken met externen rond de inzet van Ambassadeurs als getuigenis: matchen vraag en aanbod en alle afspraken opvolgen + evalueren.
 • Je volgt de administratie vrijwilligers op (contracten, vergoedingen, …).
 • Je rapporteert over de werking.
Lees meer

Leerkracht Maatschappelijke Oriëntatie (Roemeens, Engels) contract bepaalde duur (deeltijds 0,8 VTE) - Medewerker

Jobomschrijving: 

IN-Gent vzw voert het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid uit en staat in voor extra taken op het Gentse stedelijk niveau. Hiervoor wordt er nauw samengewerkt met tal van diensten en organisaties en met de Stad Gent.

IN-Gent is er voor individuen, organisaties en verenigingen en bestaat uit een team van 120 gemotiveerde en professionele medewerkers.

Meer info vind je op www.in-gent.be.

 

Jouw functieomschrijving

 

Als leerkracht Maatschappelijke Oriëntatie (MO) kom je terecht in een team van een 15-tal personen. Je staat in voor de voorbereiding en de uitvoering van de cursus MO in verschillende contacttalen.

Via deze cursus krijgen nieuwkomers informatie over leven in België.

De leerkracht MO leert inburgeraars om:

 • informatie te verwerven over het leven in België;
 • keuzes te maken;
 • zelfstandig hun situatie te verbeteren.

Takenpakket

 

 1. Je geeft lessen Maatschappelijke Oriëntatie in de contacttaal van de klant.
 • Je plant en maakt lesvoorbereidingen op maat van de cursisten, rekening houdend met hun achtergrond en leervragen.
 • Waar nodig ontwikkel je zelf leermiddelen.
 • Je regelt afspraken voor bezoeken, gastsprekers in de cursus,…
 • Ten gevolge de coronamaatregelen is het mogelijk dat deze lessen ook online doorgaan.
 1. Je begeleidt en coacht cursisten individueel en in groep.
 • Je motiveert de cursisten tot actieve deelname.
 • Je volgt de cursisten op en houdt de administratie bij.
 • Je beoordeelt de cursisten d.m.v. permanente evaluaties en een eindevaluatie.
 1. Je werkt constructief samen met collega’s en externe partners.
 • Je neemt actief deel aan de teamvergaderingen en de werkbesprekingen.
 • Je neemt deel aan relevant extern overleg en rapporteert hierover aan de Afdelingsverantwoordelijke.
 • Je levert toe aan specifieke projecten en initiatieven van IN-Gent vzw (als partner of promotor) met een link naar de lessen MO.
 • Je rapporteert over de werking.

 

Lees meer

Trajectbepaler contract bepaalde duur (1 VTE) - Medewerker

Jobomschrijving: 

In-Gent vzw ondersteunt het Vlaams en Gents integratiebeleid. Je vindt er alle diensten voor integratie, inburgering, sociaal vertalen en tolken.

 

Als trajectbepaler ben je expert in doelgroepbepaling in het kader van NT2, inburgerings- en integratietrajecten. Je oriënteert de klanten naar het meest geschikt interne of externe aanbod op basis van een gesprek en eventuele testen.

Je stelt de definitieve vraag van de klant vast en start het persoonlijk cliëntdossier op.

Na de trajectbepaling worden de klanten overgedragen aan een andere dienst binnen de organisatie of naar een extern aanbod.

 

Takenpakket

 

 1. Je geeft, samen met het team en de afdelingsverantwoordelijke, de organisatie van onze dienstverlening vorm:
 • Je denkt actief en kritisch mee en geeft ideeën om onze werking vlot en klantvriendelijk te laten verlopen;
 • Je helpt mee bij de ontwikkeling van ondersteunend materiaal zoals draaiboeken, intake-instrumenten en tools.
 1. Je informeert klanten over het intern en extern aanbod:
 • Je voert gesprekken met de klant om zicht te krijgen op hun profiel en vraag;
 • Je informeert nieuwkomers over hun rechten en mogelijke inburgeringsplicht en je motiveert hen om een inburgeringstraject te volgen;
 1. Je neemt eventueel instaptesten NT2 en civiele testen af.
 2. Je oriënteert klanten op basis van verschillende parameters en je legt dit vast in een trajectplan:
 • Je registreert alle verzamelde gegevens vlot en correct in ons cliëntvolgsysteem;
 • Je werkt open en constructief samen met de verschillend trajectaanbieders om een vlot traject voor de klant te garanderen.
Lees meer

Projectleider Digitalisering – IN-Gent vzw - Medewerker

Jobomschrijving: 

De Vlaamse Regering heeft in het kader van het Vlaamse relancebeleid 15 miljoen euro vrijgemaakt voor digitaliseringsprojecten in de integratie- en inburgeringssector. Om dit op te volgen wordt een digitaliseringsprogramma over het Agentschap Integratie en Inburgering, Atlas vzw, IN-Gent vzw en het Huis van het Nederlands Brussel heen opgesteld. Het programma grijpt o.a. de mogelijkheden aan die digitalisering biedt om het integratie- en inburgeringstraject efficiënter en effectiever te organiseren, bv. via e-learning, online testing of een online inburgeringsportaal.

Voor deze digitaliseringsprojecten werven we voor elke organisatie een Projectleider Digitalisering aan.

Elke projectleider digitalisering heeft een dubbele rol:

 • Enerzijds stuur je projecten uit het overkoepelende digitaliseringsprogramma van A tot Z aan;
 • Anderzijds zorg je voor goede verankering en implementatie van alle digitaliseringprojecten uit het programma binnen IN-Gent vzw.

Je werkt hiervoor nauw samen met collega’s van verschillende afdelingen over het Agentschap Integratie en Inburgering, Atlas, IN-Gent vzw en het Huis van het Nederlands Brussel heen.

Vanuit je dubbele rol rapporteer je aan de programmamanager digitalisering en de algemeen directeur van IN-Gent vzw.

Je verantwoordelijkheden

 • Je plant, organiseert en hebt de dagelijkse leiding over project(en) van A tot Z, dat wil zeggen vanaf de onderzoeksfase, over implementatie tot nazorg. Je doet dit met de nodige aandacht voor de uniformiteit binnen het programma en met oog voor de werking van de agentschappen en het Huis van het Nederlands.
 • Je zorgt voor afstemming en gedragenheid van het volledige programma binnen IN-Gent vzw en zorgt ervoor dat de noden van IN-Gent vzw bewaakt worden in de opbouw en implementatie van de projecten.
 • Je zorgt er samen met collega’s voor dat jouw project(en) correct, efficiënt en effectief wordt uitgevoerd, zodat dit binnen de vooropgestelde tijd en budget kan verlopen.
 • Je ondersteunt, adviseert en bent sparring partner voor de programmamanager en het management van IN-Gent vzw. Je suggereert strategische beslissingen voor de stuurgroep digitalisering en koppelt terug over operationele beslissingen. Je rapporteert aan de programmamanager en de algemeen directeur van IN-Gent vzw.
 • Je ontwikkelt een strategie voor projectopvolging en -uitvoering. Je bewaakt hierbij je toegekende KPI’s en budgetten. Je vertrekt hiervoor vanuit de agile en lean principes.
 • Door regelmatig overleg met klanten en stakeholders binnen en buiten de organisaties ben je in staat om de juiste prioriteiten te bepalen. Dagelijks, wekelijks en maandelijks volg je deze prioriteiten op en je bent in staat om te oordelen over noodzakelijke wijzigingen in functie van de veranderende situatie. Ook het monitoren en inspelen op mogelijke risico’s horen hierbij.
 • Je bent communicatief sterk aangelegd en goed in het opmerken van moeilijkheden omtrent samenwerking, discussies, stoornissen, etc.
Lees meer
Sluiten