Terugkeren naar de startpagina

Overzicht werking

IN-Gent vzw bestaat uit de volgende vijf afdelingen: 

 

Afdeling Onthaal en Intake

 

De medewerkers van deze afdeling zorgen voor het onthaal van onze klanten door een kort en kwaliteitsvol eerste contact. Door de individuele vragen van de klant in kaart te brengen krijgt de medewerker zicht op naar waar die intern of extern kan doorverwezen worden.

 

Inburgeraars die een contract tekenen worden zo bijvoorbeeld doorverwezen naar een aanbod Nederlands (NT2) op maat, gegeven door verschillende aanbodverstrekkers uit het volwassenonderwijs.Ook voor niveautesten Nederlands die een objectief bewijs leveren van de taalkennis Nederlands kunnen mensen bij ons terecht. Zo’n test wordt bijvoorbeeld gevraagd aan mensen die aan de slag willen in de kinderopvang of bij een openbaar bestuur, maar ook aan mensen die een tolkopleiding willen volgen.

 

Meer info te verkrijgen bij brecht.debaets@in-gent.be

Hier vind je een overzicht van alle medewerkers

 

Afdeling Individuele begeleiding

 

Het langdurig en/of gespecialiseerd begeleiden en opvolgen van het individueel proces of traject van de klant is de opdracht van de medewerkers van de Afdeling Individuele begeleiding. Deze begeleiding situeert zich op verschillende vlakken. Inburgeraars krijgen een individuele trajectbegeleider. Taal is hierbij geen hindernis. Wie geen of nog niet voldoende Nederlands kent, wordt verder geholpen in zijn eigen taal of een contacttaal. Tijdens een intakegesprek onderzoekt de trajectbegeleider de individuele noden van elke inburgeraar. De noden en mogelijkheden zijn voor elke inburgeraar anders, trajectbegeleiding is dus maatwerk.

 

Mensen die een diploma behaalden in hun land van herkomst kunnen bij onze medewerkers diplomagelijkschakeling terecht om te helpen bij de aanvraag om hun diploma te laten erkennen in België. Oud- en nieuwkomers die in Gent wonen en verder willen studeren of een opleiding volgen om een diploma te halen kunnen bij ons persoonlijke begeleiding bij hun studiekeuze krijgen.

 

Studeren in het Nederlands aan een universiteit of hogeschool is niet altijd gemakkelijk als je je vooropleiding in het buitenland hebt gekregen. Het Voortraject Hoger Onderwijs bereidt mensen voor op een Nederlandstalige opleiding aan een universiteit of hogeschool. Tijdens het voortraject krijgen zij ook begeleiding om een gepaste studiekeuze te maken.

 

Ouders die met vragen zitten over hun kind op de (basis)school kunnen ook bij ons terecht voor toegankelijke informatie en ondersteuning bij het Infopunt Onderwijs. Daarnaast helpen wij minderjarigen en hun ouders om een geschikte school te vinden. Mama’s en papa’s die zelf (Nederlandse) les willen volgen en opvang zoeken voor hun kindje, helpen we om een crèche of onthaalouder te vinden.

 

Meer info te verkrijgen bij martine.antheunis@in-gent.be

Hier vind je een overzicht van alle medewerkers

 

Afdeling Groepsleren

 

De Afdeling Groepsleren bouwt een specifiek aanbod voor specifieke groepen uit.

Tijdens de lessen maatschappelijke oriëntatie leren we inburgeraars om zelfstandiger hun weg te vinden in hun nieuwe leefomgeving door hen kennis te laten maken met de Vlaamse en Belgische samenleving.

Daarnaast zijn er thematische groepen voor:

 • ouders over opvoeding en onderwijs;
 • mensen zonder wettig of precair verblijf over verblijf-, woon- en leefomgeving;
 • asielzoekers en vluchtelingen;
 • senioren.

Via het Europees Asiel- en Migratiefonds (AMIF) kreeg IN-Gent vzw in het najaar 2015 middelen voor de uitvoering van:

 • een proeftuin voor de centrale begeleiding van 16-18-jarige nieuwkomers uit derde landen;
 • een proeftuin voor de inburgering op maat van laaggeletterde vrouwen met jonge kinderen.

 

Meer info te verkrijgen bij demet.cetin@in-gent.be

Hier vind je een overzicht van alle medewerkers

 

Afdeling Toegankelijkheid

 

De medewerkers van de afdeling Toegankelijkheid ondersteunen diensten en organisaties in de samenleving in het toegankelijker worden voor diverse doelgroepen.

Zo is Sociaal Tolken en Vertalen één van de manieren om Gentse voorzieningen uit de sociale sector te helpen bij het bevorderen van de communicatie met anderstalig cliënteel. Dit kan zowel ter plaatse als via het webcamtolken. Door het inzetten van sociaal tolken en vertalers kan een burger die het Nederlands niet machtig is, in zijn moedertaal geholpen worden en is de dienst- of hulpverlener er zeker van dat de informatie juist wordt overgebracht. Zo wordt een dialoog op gang gebracht waardoor de anderstalige cliënt volwaardig kan deelnemen aan de maatschappij.

 

We leven en werken in Gent waar superdiversiteit realiteit is. Dit stelt medewerkers van diensten en organisaties soms voor nieuwe vraagstukken in hun professionele praktijk. Bij IN-Gent vzw kunnen zij terecht voor advies, coaching, vorming en procesbegeleiding in het kader van een diversiteits- en taalbeleid.

 

IN-Gent vzw zet ook Ambassadeurs in. Dit zijn vrijwilligers met een migratieachtergrond die heel wat drempels overwonnen hebben en via hun studie succesvol op de arbeidsmarkt terecht gekomen zijn. Om anderen te motiveren, vertellen zij over hun eigen schoolloopbaan en werkervaringen, aan leerlingen, leerkrachten in opleiding en personeelsleden.

 

Meer info te verkrijgen bij heidi.savels@in-gent.be

Hier vind je een overzicht van alle medewerkers

 

Afdeling Samenleven

 

De Afdeling Samenleven staat in voor het verhogen van de maatschappelijke participatie, maatschappelijke ondersteuning van diverse doelgroepen en het versterken van de sociale cohesie tussen buurtbewoners.

Hoe doen we dat?

 • Gentse verenigingen van etnisch-culturele minderheden of mensen die de intentie hebben om zich te verenigen kunnen terecht in ons Ondersteuningspunt. We focussen extra op IEM- en vrouwenorganisaties of organisaties die werken aan gendergelijkheid. De ondersteuning situeert zich op informatief, administratief en/of inhoudelijk vlak;
 • Inburgeraars worden toegeleid naar vrije tijdsbesteding (cultureel of sportief) en degenen die zich maatschappelijk of sociaal willen engageren naar vrijwilligerswerk;
 • Praktijktesten;
 • Via evenementen rond positieve beeldvorming: de Gentse Lente, Hidirellez, één van de belangrijkste seizoensfeesten in Turkije, de Balkan en het Midden Oosten, wanneer men het begin van de lente viert, Wereldvluchtingendag, organisatie van een tijdelijke slachtvoorziening voor het offerfeest en de Dag tegen armoede;
 • Buurtbewoners ontmoeten elkaar en gaan met elkaar in dialoog tijdens diverse activiteiten. IN-Gent kan daarbij een partner zijn om samen na te denken over hoe een activiteit of evenement toegankelijk wordt voor iedereen;
 • Samen Gentenaar is een project waarbij vrijwilligers zich engageren om inburgeraars te ondersteunen bij hun inburgeringsproces. Een nieuwkomer en vrijwilliger ontmoeten elkaar regelmatig gedurende drie tot zes maanden. Tijdens de ontmoetingen praten ze Nederlands en zoeken ze samen antwoorden op vragen over het leven in Gent;
 • Organiseren van conversatiegroepen i.f.v. taalpromotie en Oefenkansen Nederlands;
 • Beheer van het Doortrekkersterrein, waar jaarlijks tientallen gezinnen van rondreizende woonwagenbewoners tijdelijk verblijven. Voor de kinderen worden er les- en sportmomenten voorzien

 

Meer info te verkrijgen bij sahin.bories@in-gent.be

Hier vind je een overzicht van alle medewerkers

Sluiten