Kongostraat 42 |  9000 Gent | 09 265 78 40 | info@in-gent.be
Terugkeren naar de startpagina

Overzicht werking

Bij IN-Gent zetten zich elke dag ongeveer 100 medewerkers en vrijwilligers in voor een superdiverse samenleving. Hieronder vind je een schematisch overzicht van ons aanbod naar individuen, de Gentse samenleving en vrijwilligers, Gentse organisaties en het beleidsniveau.

 

 

Aanbod naar individuen

IN-Gent werkt op maat van anderstalige nieuwkomers, mensen met een migratieachtergrond en mensen in een precaire situatie zoals minderjarigen, bewoners van het doortrekkersterrein en mensen zonder wettig verblijf.

Op welke manier ondersteunt en begeleidt IN-Gent deze personen?

  • Maatschappelijke Oriëntatie (MO): Tijdens de lessen MO krijgen inburgeraars informatie die hen helpt om vlotter hun weg te vinden in hun nieuwe leefomgeving. Via groepslessen maken ze kennis met de Vlaamse en Belgische samenleving.
  • Nederlands leren en oefenen (NT2): Anderstaligen worden begeleid in het vinden van een geschikte cursus Nederlands via een erkende instelling zoals CVO, UCT of CBE. IN-Gent geeft zelf geen Nederlandse lessen, maar biedt oefenkansen Nederlands aan via wekelijkse conversatietafels.
  • Toeleiding naar werk of onderwijs: We begeleiden meerderjarige nieuwkomers in hun aanvraag tot erkenning van hun (buitenlands) diploma of het zoeken naar een school voor hen en een geschikte school voor hun kinderen. Het voortraject Hoger Onderwijs bereidt mensen voor die geïnteresseerd zijn in een Nederlandstalige opleiding aan een Vlaamse universiteit of hogeschool.
  • Netwerk en Participatie: Nieuwkomers krijgen een overzicht van vrijetijdsactiviteiten, sport, cultuur en vrijwilligerswerk om zo hun netwerk uit te bouwen. Naast het toeleiden van nieuwkomers naar partnerorganisatie, organiseert IN-Gent zelf activiteiten en ontmoetingsmomenten zoals OPEN-BAR en Bar Univers’elle. Met de verschillende buddywerkingen (Tandem, Samen Gentenaar, Buur en Natuur) ontmoeten nieuwe Gentenaars en Gentenaars elkaar, leren ze de stad kennen en oefenen ze Nederlands.
  • Ondersteuning mensen in precaire situatie: Op het doortrekkersterrein verblijven rondtrekkende woonwagenbewoners tijdelijk. IN-Gent voorziet er sportmomenten en onderwijsstimuli voor kinderen.

Aanbod naar organisaties

De stad Gent en Gentse organisaties, voorzieningen en verenigingen rekenen op de expertise van IN-Gent voor:

  • Sociaal tolken en vertalen: Organisaties uit de openbare en welzijnssector kunnen bij IN-Gent terecht voor ondersteuning op vlak van sociaal tolken en vertalen zodat hun dienstverlening toegankelijker wordt voor anderstalige nieuwkomers.
  • Vormingen: Gentse onderwijsprofessionals, hulpverleners in Gent, Gentse stadsmedewerkers, cultuurmedewerkers en vrijwilligers krijgen een mix van theorie en praktische oefeningen rond thema’s zoals diversiteit, taal, discriminatie, oefenkansen, etc… Op het open vormingsaanbod kan iedereen inschrijven. We bieden ook vormingen op maat van een specifieke dienst of organisatie.
  • Informatie en advies: Gentse diensten en organisaties kunnen bij ons terecht voor informatie, advies en begeleiding in het kader van een diversiteits-, gender- en of taalbeleid. We helpen bv. mee bij het analyseren van de noden, het opstellen van een actieplan en/of verbetervoorstellen, het uitwerken van een visie, ….
  • Inspireren met goede praktijken: Via Qolourfied zet IN-Gent goede praktijken in de verf op vlak van culturele diversiteit op de werk- en opleidingsvloer. De Ambassadeurs, mensen met een migratieachtergrond, brengen hun persoonlijk verhaal naar scholen en organisaties. Op die manier hopen we andere organisaties te inspireren en aan te zetten tot het voeren van een actief diversiteitsbeleid.

 

Aanbod naar de Gentse samenleving en vrijwilligers

IN-Gent is ervan overtuigd dat inclusie en diversiteit de samenleving verrijken verrijkt. Via beeldvormings- en communicatiecampagnes promoot IN-Gent de positieve aspecten en meerwaarde van een superdiverse samenleving waarin iedereen, ongeacht herkomst of achtergrond, gelijke kansen krijgt.

 

Beleidswerk

IN-Gent zet aan tot een inclusief, respectvol en solidair beleid dat er naar streeft rechtszekerheid en faire ontwikkelingskansen aan te bieden aan mensen met een migratieachtergrond. We volgen het Gents en Vlaams beleid nauw op. We reflecteren kritisch, signaleren opportuniteiten en knelpunten, formuleren standpunten en doen actief voorstellen  die de visie van IN-Gent uitdragen.

 

Ondersteunende diensten

Collega’s van Human Resources, ICT, financiën, logistiek en onthaal ondersteunen de collega’s op allerlei vlakken. Zij zorgen voor een goede dienstverlening.

 

Directie

IN-Gent is een Extern Verzelfstandigd Agentschap (EVA) onder leiding van twee directeurs. De Voorzitter is de Gentse schepen van Gelijke Kansen, Welzijn, Participatie, Buurtwerk en Openbaar Groen.

 

Zin om je mee in te zetten voor een superdiverse samenleving? Bekijk onze vacatures en stages.

Heb je vragen over de dagelijkse werking van IN-Gent? Contacteer ons via info@in-gent.be.

 

Sluiten